සමාගම් ප්‍රගතිය

තුළ
2010

සීමාසහිත ෆුජියන් ග්ලෝබල් ඕෂන් ජෛව තාක්ෂණ සමාගම ආරම්භ කරන ලදී.

තුළ
2013

පළමු කාණ්ඩයේ නිෂ්පාදන මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයට පැමිණියේය.

තුළ
2014

ඇගාර් ටොන් 300 ට වැඩි වාර්ෂික නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම්, ආදායම ආර්එම්බී මිලියන 34.86 කි.

තුළ
2015

ඇගාර් ටොන් 500 ට වැඩි වාර්ෂික නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම්, ආදායම ආර්එම්බී මිලියන 52.37 කි.

තුළ
2016

“නව ත්‍රි පුවරුවේ” ලැයිස්තුගත කර ඇත.

තුළ
2017

කාර්මික නිමැවුම ඉහළම ලීවරයට