සමාජ වගකීම

  • ව්යවසායන් සහ සේවකයින්

සමාගම සැමවිටම ජනතාව නැඹුරු සංකල්පයට අනුගත වී ඇති අතර, ව්‍යවසාය සේවකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම, නිෂ්පාදන රේඛීය සේවකයින්ට නොමිලේ නවාතැන් හා රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහ සැපයීම, සේවක යෝජනා තැපැල් පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම, සේවකයින්ගේ හ voice ට සවන් දීම සහ වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කිරීම ව්යවසායන් සහ සේවකයින්ගේ පොදු වර්ධනය සඳහා.

  • ව්යවසායන් , සැපයුම්කරුවන් සහ ගනුදෙනුකරුවන්

සැපයුම්කරුවන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, වාර්තාකරණ කාලය තුළ සමාගම සමඟ එහි දිගුකාලීන මිත්‍රශීලී සහයෝගය පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. අවංකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය යන සංකල්පයට අනුකූලව සමාගම සැපයුම්කරුවන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සංවර්ධනය අපේක්ෂා කරන අතර සහයෝගීතා යෝග්‍යතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඇත.

  • ව්යවසාය සහ සමාජය

ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගමක් ලෙස, සමාගම ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගමක් ලෙස සිය සමාජ වගකීම කෙරෙහි විශාල අවධානයක් යොමු කරන අතරම කොටස් හිමියන්ට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. ජාතික දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ සංවර්ධන උපායමාර්ගය සහ ආත්මය ගැඹුරින් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා, ජාතික දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ උපාය මාර්ගයට සේවය කිරීමේදී ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගම්වල කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට සමාගම ක්‍රියාකාරී උත්සාහයන් ගෙන ඇත. වාර්තාකරණ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී සමාගම විසින් විවිධාකාරයෙන් ඉලක්කගත දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර මෑත වසරවලදී දුප්පත් ප්‍රදේශ ඉදිකිරීම සඳහා යුවාන් දස දහස් ගණනක් පරිත්‍යාග කර ඇත.