ඇගරෝ ඔලිගෝසැකරයිඩ

  • Agaro oligosaccharide

    ඇගරෝ ඔලිගෝසැකරයිඩ

    ඇගරෝ ඔලිගෝසැකරයිඩ ෆුජියන් ගෝලීය සාගර ජෛව තාක්‍ෂණය ඇගරෝ-ඔලිගෝසැකරයිඩයට විශේෂ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් ඇත, එනම් ඔක්සිකරණය, ප්‍රති-ගිනි අවුලුවන, ප්‍රති-වයිරස සහ කොලිටස් වැළැක්වීම යනාදියයි. ජාතික සහ යුරෝපා සංගම් ප්‍රමිතියට. ෆුජියන් ග්ලෝබල් සාගර ජෛව තාක්‍ෂණය ඇගරෝ-ඔලිගෝසැකරයිඩ යනු ජල විච්ඡේදනයෙන් පසු 2 ~ 12 ක බහුඅවයවීකරණ (ඩීපී) උපාධියක් සහිත ඔලිගෝස් වර්ගයකි.