බැක්ටීරියා විද්‍යාත්මක අගාර්

  • Bacteriological Agar 

    බැක්ටීරියා විද්‍යාත්මක අගාර් 

    ෆුජියන් ග්ලෝබල් සාගරයේ gra ෂධීය ශ්‍රේණියේ ආගාර් විසින් ජෙලිඩියම් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කරයි. ෆුජියන් ග්ලෝබල් සාගරයේ gra ෂධීය ශ්‍රේණියේ ආගාර් අඩු ජෙල් උෂ්ණත්වය, හොඳ පාරදෘශ්‍යතාව, වර්ෂාපතනය වැනි යනාදියෙහි වාසි ඇත. ජෛව විද්‍යාත්මක වගාවෙහි යෙදී සිටින ඇගාර් හොඳ කැටි ගැසීමේ කාරකයක් ලෙස දියර බැක්ටීරියා මාධ්‍යය solid න හෝ අර්ධ solid න බැක්ටීරියා මාධ්‍යයකට මාරු කළ හැකිය. - බැක්ටීරියා විද්‍යාත්මක සංස්කෘතිය ...