මෘදු කැන්ඩි පවුඩර්

  • Soft Candy Powder

    මෘදු කැන්ඩි පවුඩර්

    මෘදු කැන්ඩි කුඩු සාමාන්‍යයෙන් සංයුක්ත ජෙල් වර්ගයක් වන අතර එය ජෙලි වල ආහාර ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට සමාන වේ. ඇගාර්-ආගාර්, කැරජීනන් සහ අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝජනය කිරීමෙන් ශක්තිමත් ජෙලටිනේෂණය, ඉහළ විනිවිදභාවය, ස් stal ටික පැහැදිළි, ශක්තිමත් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව සහ සියුම් රසය සහිත මෘදු කැන්ඩි සෑදිය හැකිය. , හොඳ විනිවිදභාවය, කුඩා ආකලන ප්‍රමාණය, අඩු පිරිවැය, ගැලපීම ...